Các khóa đào tạo nâng cao năng lực về quản lý hành chính công gắn liền với chuyển đổi số, phù hợp với định hướng chính quyền số tại Việt Nam và trên toàn thế giới

Các khóa đào tạo ngắn hạn nâng cao năng lực quản trị kinh doanh, dành riêng cho các Nhà quản lý và lãnh đạo doanh nghiệp với những kiến thức và kỹ năng phù hợp với sự dịch chuyển nhanh chóng của nền Kinh tế số

Các khóa đào tạo tập trung vào lĩnh vực môi trường, với kinh nghiệm từ những nước phát triển cùng tính ứng dụng cao, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và tổ chức đáp ứng được các tiêu chuẩn về phát triển bền vững và 

CÁC CÔNG NGHỆ NỀN TẢNG SỐ

Các khóa đào tạo ngắn hạn về những công nghệ nền tảng số như Khoa học dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo (AI), Vạn vật kết nói (IoT)…là nền tảng cho quá trình Chuyển đổi số trong cuộc CMCN 4.0

Đăng ký nhận tư vấn